ESP8266 NodeMCU Prog

Informacje

Aplikację napisałem w języku C++ i frameworku Qt, umożliwia edycję skryptów napisanych w języku LUA i wczytywanie ich do pamięci układu ESP8266 działającego pod kontrolą NodeMCU.
Program daje również możliwość wysyłania pojedynczych rozkazów jak i monitorowanie odpowiedzi udzielonych przez urządzenie.

Instalacja w systemie Linux Debian

Pakiet DEB

Pobrany pakiet DEB (odnośnik na dole strony) należy zainstalować (z poziomu root) poleceniem:

dpkg -i ESP8266-NodeMCU-Prog_1.0_all.deb

Odinstalowanie programu następuje po wydaniu polecenia:

dpkg –remove ESP8266-NodeMCU-Prog

Uruchomienie bez instalacji

Możliwe jest również uruchomienie programu bez instalacji pobierając sam plik wykonywalny.
Pobranemu plikowi należy pamiętać o nadaniu prawa do wykonywania:

chmod +x esp

Od tej chwili możliwe jest uruchomienie programu:

./esp

UWAGA: Program może nie mieć uprawnień do zapisu do portu /dev/ttyUSB0 w tym celu należy wybrać jedną z opcji:

 • uruchamiać program z prawami root
 • nadać prawa do zapisu na porcie USB0 przez wszystkich użytkowników przykładowo przez wydanie polecenia z poziomu root: chmod 777 /dev/ttyUSB0
 • Polecanym rozwiązaniem jest wydanie polecenia z poziomu root:
  sudoedit /etc/udev/rules.d/50-ttyusb.rules
  a następnie wpisanie:
  KERNEL==”ttyUSB[0-9]*”,NAME=”tts/USB%n”,SYMLINK+=”%k”,GROUP=”uucp”,MODE=”0666″
  Od tej chwili porty ttyUSB będą w systemie tworzone z prawami do zapisu i odczytu przez wszystkich użytkowników.

Instalacja w systemie Microsoft Windows

W opracowaniu

Obsługa programu

Po uruchomieniu zostaje wyświetlone główne okno programu. Należy wczytać plik ze skryptem LUA klikając (1).
Skrypt LUA wyświetlany jest w polu (7).

Po dokonaniu ewentualnych korekt w skrypcie zapis do pliku następuje po kliknięciu w (2).

Jeśli ESP8266 był podłączony do komputera w chwili uruchomienia programu powinien być widoczny w menu (3) – zwykle jako “USB0”. Po wybraniu portu następuje połączenie z układem. W przypadku zresetowania połączenia lub podpięcia układu po uruchomieniu programu należy z menu “Settings” wybrać opcję “Refresh Ports” a następnie wybrać port na którym działa ESP8266.

Po nawiązaniu połączenia (3) i wczytaniu skryptu (1) do edytora (7) możliwe jest wgranie pliku do pamięci układu po kliknięciu przycisku “Upload” (4). Jeśli dany plik istniał już w pamięci układu, nastąpi jego nadpisanie.
Należy pamiętać, że program automatycznie uruchamiany po starcie ESP8266 powinien nosić nazwę “init.lua”.

Po wgraniu programu do pamięci układu, wyniki ewentualnego wypisywania danych na port UART widoczne są w oknie (8).

Reset ESP8266 może zostać dokonany po kliknięciu “Reset” (5), może to spowodować przerwanie komunikacji z układem i konieczność ponownego wybrania portu (3).

Przycisk “Forma” (6) usuwa wszelkie pliki ze skryptami LUA w pamięci ESP8266.

Pole (9) umożliwia “ręczne” wpisywanie poleceń w języku LUA które wykonywane są przez układ po kliknięciu przycisku “Send” (10) a ewentualne odpowiedzi wyświetlane zostają w oknie (8).


Interface programu

1- Wczytanie skryptu LUA z dysku komputera
2- Zapis skryptu LUA na dysk komputera
3- Wybór portu
4- Wgranie otwartego pliku do ESP8266
5- Reset ESP8266
6- Czyszczenie pamięci ESP8266
7- Okno z otwartym aktywnym skryptem LUA
8- Odpowiedzi z ESP8266
9- Komendy dla układu ESP8266
10- Wysłanie komendy (9) do ESP8266

 

Odnośniki

Wersja dla Linux Debian: