Sterowanie wyświetlaczem przez USART

1. Cele

Opracować moduł umożliwiający komunikację z wyświetlaczem 16×1 przez USART. By wysłać dane na wyświetlacz należy wydać instrukcję informującą o rozpoczęciu transmisji “[“. Instrukcja “]” informuje mikrokontroler o zakończeniu danych przeznaczonych dla wyświetlacza. Dodatkowa instrukcja “#” pozwala na wyczyszczenie zawartości ekranu. Ponieważ wyświetlacz 16×1 podzielony jest na dwie części (po 8 znaków) mikrokontroler dba o poprawne przejście napisu na drugą połowę ekranu. W chwili zapełnienia znakami całego ekranu i otrzymania 17 znaku ekran jest czyszczony i 17 znak pojawia się jako 1 znak na ekranie.

2. Diagram wdrożenia

2.1 Komunikacja mikrokontrolera z komputerem PC

Mikrokontroler PIC16F84A komunikuje się z komputerem PC wykorzystując w tym celu port COM. Konieczne jest użycie układu MAX232 by dostosować napięcia TTL (5V) mikrokontrolera do standardu RS232 (12V) które występują na porcie COM.

Rys. 1 Komunikacja PIC16F84A z PC

2.2 Komunikacja mikrokontrolera z innym mikrokontrolerem

Mikrokontroler PIC16F84A komunikuje się z innym mikrokontrolerem wykorzystując do tego celu USART.

Rys. 2 Komunikacja PIC16F84A z innym uC

3. Schemat elektryczny

Rys. 3 Schemat elektryczny

4. Protokół transmisji danych

Tab. 1 Instrukcje sterujące

Kod ASCII Instrukcja
[ Rozpoczęcie odbioru danych
] Zakończenie odbioru danych
# Wyczyszczenie ekranu

5. Algorytm programu

Rys. 4 Algorytm programu

6. Kod programu

/**
* Wyswietlanie na LCD danych pobranych
* przez USART.
*/
 
#include 
#fuses XT,NOPROTECT,NOWDT
 
#use delay(clock=4000000)
 
//RX RA2 PIN 1
//TX RA3 PIN 2
#use rs232(baud=300,parity=N,xmit=PIN_A3,rcv=PIN_A2,bits=9)
 
#include "wlcd.c"
 
main() {
  char c;
  char i=0;
 
  /*
  //Informacja o sterowaniu wyslana na rs232
  printf("\fLCD OK\n");
  printf("[ - begin\n");
  printf("] - end\n");
  printf("# - clear\n");
  */
 
  //inicjacja lcd
  lcd_init();
 
  //napis testowy na lcd
  lcd_putc("\fLCD 2.2");
 
  delay_ms(800);
  lcd_putc("\f");
 
  //glowna petla programu
  for(;;){
 
    //pobranie znaku z usart
    c = getc();
 
    //komenda - czyszczenie wyswietlacza
    if (c=='#'){
      i = 0;
      lcd_putc("\f");
    }
 
   //komenda - rozpoczecie wyswietlania
   if (c == '['){
    for(;;){
      //pobranie znaku do wyswietlenia
      c = getc();
 
      //jesli nie jest to znak konca transmisji dla wyswietlania, to znak na ekran
      if (c!=']'){
 
       //jesli koniec linii (polowa ekranu) to przejscie na 2 polowe ekranu
       if (i==8){ lcd_putc("\n"); }
       //jesli koniec ekranu to zaczynamy od nowa
       if (i==16){ lcd_putc("\f"); i=0; }
 
       //dodanie znaku do wyswietlacza
       lcd_putc(c);
       i++;
      }
      //byl znak konca transmisji na wyswietlacz
      if (c==']') {
       break;
      }
    }
   }
 }
}